USF  

MEDLEMSKAP

Medlemskap beviljas den som förklarar sig vilja respektera och stödja forumets ändamål och följa dess regler.

Årsavgift 250 kr.

Ny medlem som ingår i forumet efter juni månads utgång erlägger halv årsavgift. Nedsättning gäller ej förutvarande medlem, som under vårterminen ej erlagt avgift.

Avgiften insättes på bankgiro 5126-0891 eller betalas till kassören.

Gåvor mottages tacksamt genom kassören eller till bankgiro 5126-0891.

                                Webdesign: CaLa Uppsala